*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

การประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันข้อมูล....บริหารจัดการร้านยาแบบมืออาชีพ...สู่ความยั่งยืน
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-010-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ บอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 23 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  300 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
จากสถาณการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน ร้านยาที่มีเภสัชกรชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงควรศึกษาข้อมูลด้านต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับบริการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อนำไปให้การแนะนำต่อประชาชน ทั้งนี้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในร้านยาย่อมมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ปฎิบัติจริงและสร้างความเข้าใจด้านกฏหมายที่ทันสมัย นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์เพื่อเภสัชกรสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านสมุนไพรและเครื่องมือทางการแพทย์ในร้านยาได้อย่างถูกต้อง เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้กับงานคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนในร้านยาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทต่อสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการจัดการบริหารร้านยาให้มีประสิทธิภาพที่ดีสอดคล้องกับกฎหมาย
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านสุขภาพโดยการคัดกรองโรคเรื้อรังและรณรงค์การเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม
3. เพื่อทราบถึงทิศทางแนวโน้มของสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ ในอนาคตเพื่อการปรับตัวของร้านยา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ