ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการเรื่อง “Update Vaccination in Clinical Practices”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ บอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 26 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาสู่การพัฒนาวัคซีนสำหรับทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ การนำวัคซีนมาใช้ประโยชน์ต่อการป้องกันโรคย่อมเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อบุคคลอื่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการให้วัคซีนกับทุกกลุ่มวัยโดยให้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อรับสิทธิประโยชน์การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามนโยบายการป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้เภสัชกรปฏิบัติงานในร้านยาและโรงพยาบาล จึงควรเพิ่มศักยภาพพร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการวัคซีนในระบบปัจจุบัน องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประเภทวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ การนำไปใช้อย่างเหมาะสม และหลักการเก็บรักษาวัคซีน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการใช้วัคซีน เพื่อให้คำปรึกษาประชาชนในร้านยา
2.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้วัคซีนอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ
3.เพื่อทราบถึงหลักการบริหารจัดการวัคซีนของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Pediatric Vaccination, Adult Vaccination, Management of Vaccination