*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 เรื่อง “บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-07-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม จ.สุรินทร์  
วันที่จัดการประชุม 15 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จำนวน 65 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขตสุขภาพ 9 นครราชสีมา คือจ.สุรินทร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) อันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ 9 นครราชสีมา ในการนำภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้ในเรื่องโรค NCDs และการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2 ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบ
3 แนวทางเก็บข้อมูลและการประเมินติดตามผลการให้บริการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาและการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรค NCDs