*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

การประชุมวิชาการเรื่อง Updates on Women's Health Issues
การประชุมวิชาการเรื่อง Updates on Women's Health Issues
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์   
วันที่จัดการประชุม 22 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพเพศหญิงสามารถพบได้ทุกช่วงวัย ทั้งวัยรุ่นจนกระทั่งถึงวัยหมดประจำเดือนและในภาวะตั้งครรภ์ที่มีการเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเพื่อรักษาโรคหรืออาการที่มีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย ในปัจจุบันกลุ่มช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานพบปัญหาการปวดท้องซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุและโรคเป็นสาเหตุคือ ภาวะถุงน้ำในรังไข่ โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น สำหรับกลุ่มวัยหมดประจำเดือนจะพบปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่ง เภสัชกรชุมชนควรศึกษาเพิ่มเติมแนวทางการรักษาโรคและการใช้ยาเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชนที่มารับบริการในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านยาหรือการแนะนำที่เหมาะสมสุขภาพของเพศหญิง
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับเภสัชกรชุมชนด้านแนวทางการรักษาโรคปัญหาของเพศหญิง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ