*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11  
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ  250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเรื้อรังในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังนี้จะพบปัจจัยเสี่ยงการขาดสารอาหารที่จำเป็นของร่างกาย การบริโภคอาหารที่ขาดความเหมาะสมกับภาวะโรคที่เป็น อีกทั้งขาดการจัดการด้านอาหารให้สอดคล้องกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค ซึ่งการมีความรู้ทางโภชนาการบำบัดสามารถนำมาประกอบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังย่อมมีความสำคัญต่อการบำบัดและรักษาโรคเรื้อรังได้ เภสัชกรชุมชนจึงควรเพิ่มศักยภาพการจัดการเกี่ยวกับด้านอาหารและโภชนาการอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านโภชนาการบำบัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยหรือประชาชนในการใช้ยาให้เหมาะสมกับการบริโภคอาหารที่จำเป็น
3.เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ