*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practice?
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 28 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท  นักศึกษเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนิสิตฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่มีปัจจัยเสี่ยง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง แต่รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม และการพัฒนาทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการสูญเสียรายได้ ภาวะพึ่งพิง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ยาวนาน
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกเป็นเภสัชกรชุมชนร้านยา เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ที่ทันสมัย จึงตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการด้านสาธารณสุข จึงเห็นความสำคัญว่าเภสัชกรต้องมีความรู้เท่าทันโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนมี แนวโน้ว เพิ่มขึ้นและพบบ่อยมากในร้านยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Community Pharmacist, Medication, Diabetes Mellitus, Cardio Vascular Diseases (CVD), Hypertension, Chronic Kidney Disease