*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค   
วันที่จัดการประชุม 04 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก(1 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ 61) 650 บาท  เภสัชกรทั่วไป /ผู้ติดตาม (1 ก.พ. 61ถึง 16 ก.พ 61) 900 บาท  นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ชุดนักศึกษาในวันงาน (1 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ 61) 500 บาท 
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ร้านขายยามีการพัฒนาภายใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น ทำให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อเป็นการเพิ่มการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในกฎกระทรวงใหม่ฉบับดังกล่าว และการสร้างความรู้ความเข้าใจของการบริหารจัดการด้านภาษีของร้านยาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทางสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นเจ้าของกิจการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านยา จึงได้ตระหนักถึงประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ และยังพบว่าสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ กฎกระทรวง สมาคมจึงเห็นควรจัดประชุมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับสมาชิกในหัวข้อ “กฎหมายร้านยา (GPP) พร้อมกรณีศึกษาของร้านยาที่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม” และ ในหัวข้อ “ภาษีร้านยา แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง” เพื่อสร้างความเข้าใจ มุ่งเน้นให้สมาชิกสร้างความพร้อมการพัฒนาร้านยาให้ทันสมัยตามสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประกาศกฎกระทรวง เรื่อง หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
2.เพิ่มความรู้ด้านกฎหมายยา จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.เพื่อพัฒนาความรู้การบริหารจัดการและการจัดการระบภาษีของร้านยาอย่างถูกต้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
กฎหมาย หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ภาษีร้านขายยา