*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

การประชุมวิชาการ เรื่อง Update on Gastrointestinal Problems
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update on Gastrointestinal Problems
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-017-12-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์   
วันที่จัดการประชุม 17 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ  250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคระบบทางเดินอาหารพบบ่อยในร้านยา เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร ระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ซึ่งพบปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็ก ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการรักษาที่ทันสมัยเพื่อนำความรู้ด้านการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารพร้อมกับความรู้ด้านยา เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านโรคระบบทางเดินอาหารเพื่อให้คำปรึกษาต่อประชาชน
2.เพื่อเพิ่มความรู้ที่ทันสมัย ด้านการใช้ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหารให้กับเภสัชกรชุมชน
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือจากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ