ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสมาคม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน คลิก  https://goo.gl/Z9UrBv*การประชุมวิชาการเรื่อง Updated  ClinicalAssessment for NCDs in PrimaryCare วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์*ครงการพัฒนาเภสัชกรชุมชนระดับผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา*

การประชุมวิชาการ เรื่อง  “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยทำงานและผู้สูงวัย”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยทำงานและผู้สูงวัย”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-11-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท(อโศก)  
วันที่จัดการประชุม 26 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพในวัยทำงาน เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในร้านยา เนื่องจากในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนในวัยทำงานเผชิญกับความเครียดที่มากขึ้น เช่น ปัญหารถติด ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยและทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหา “สังคมผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพอย่างไรให้อายุยืนอย่างสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกัน ชะลอการเกิดโรคในวัยทำงานและผู้สูงวัย เป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรชุมชนสามารถมีบทบาทในการให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
นอกจากนี้ในแง่วิตามินและเกลือแร่ วิตามินซีเป็นวิตามินที่ประชาชนส่วนมากนิยมบริโภคเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพในแง่ต่าง ๆ เช่น ป้องกันหวัด ลดระยะเวลาในการเป็นหวัด เป็นต้น เภสัชกรจึงควรมีความรู้ที่ถูกต้องและทราบถึงข้อมูลงานวิจัยวิตามินซีในแง่ดังกล่าว รวมถึงปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนข้อควรระวัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในวัยทำงาน โดยสามารถนำความรู้ให้คำปรึกษาต่อประชาชนในร้านยา
2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับเภสัชกรชุมชน ด้านการดูแลสุขภาพในผู้สูงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสังคมผู้สูงวัย
3. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการใช้วิตามินซีในแง่หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนข้อควรระวังให้แก่เภสัชกรชุมชน เพื่อสามารถให้คำปรึกษาต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ