ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*ขอเชิญลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสมาคม ระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม 2561ลงทะเบียน คลิก  https://goo.gl/Z9UrBv*การประชุมวิชาการเดือนมกราคม วันที่ 27 มกราคม 2562*

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on Pain Management in Pharmacy”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on Pain Management in Pharmacy”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-015-11-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 05 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภัชศาสตร์ฯ(แต่งชุดนักศึกษา) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอาการปวดมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น จากอุบัติเหตุ จากสภาพร่างกาย หรือจากการทำงาน เป็นต้น ซึ่งมีสภาพความรุนแรงของการปวดแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย อาการปวดที่พบได้บ่อย คือ อาการปวดหลังจะเป็นอาการปวดในทุกกลุ่มวัย และทุกเพศ ไม่เฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจากสภาพการทำงานในปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนวัยทำงานมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้น หรือมีสภาพร่างกายที่มีภาวะผิดปกติทำให้เกิดความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ทั้งนี้การจัดการอาการปวดมีหลายวิธี กล่าวคือ การใช้ยาเพื่อการบำบัด การผ่าตัดหรือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ การทำกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี เภสัชกรชุมชนผู้ซึ่งปฏิบัติงานในร้านยาควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรื่องอาการปวด โดยมีความรู้ด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมต่ออาการปวดในแต่ละประเภท พร้อมทั้งเป็นสามารถแนะนำความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาอาการปวดโดยวิธีการผ่าตัดและวิธีการบริหารร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้รับบริหารที่ร้านยาในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกร มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ยาและให้คำแนะนำการจัดการอาการปวดได้อย่างถูกต้อง
2. เภสัชกรสามารถให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการจากสาเหตุอาการปวดในแต่ละกลุ่มวัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ