สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับ..... ที่จะนำเข้าไปเสนอคณะรัฐมนตรี โดยขอให้ทบทวนแก้ไขในรายละเอียดใหม่เสียก่อน   ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) วาระปี พ.ศ.2562-2564

การประชุมวิชาการ เรื่อง Women's and Men’s Health Update
การประชุมวิชาการ เรื่อง Women's and Men’s Health Update
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-014-09-2560
สถานที่จัดการประชุม บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ     View location Map
วันที่จัดการประชุม 24 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ เภสัชกรชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป 750 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้น จากสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีโรคหรืออาการเกิดขึ้นตามอายุ อาทิเช่น การเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อาการปัสสาวะลำบากซึ่งเกิดกับผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย ภาวะต่อมลูกหมากโต ส่งผลเกิดแรงกดต่อท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะลำบาก และภาวะการมีปัสสาวะเล็ด เป็นต้น การดูแลโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุย่อมมีความสำคัญต่อผู้ดูแลและผู้สูงอายุเอง

เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาย่อมมีโอกาสให้ข้อมูลด้านยา และให้แนวทางการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยผู้ดูแล ผู้บริโภค ดังนั้นเภสัชกรชุมชนจึงควรศึกษาความรู้ด้านเฉพาะทางด้านโรคที่มีผลต่อผู้สูงอายุ เพื่อนำมาใช้ประกอบกับการใช้ยาเฉพาะโรคอย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นต่อการศึกษาแนวทางการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ โดยสามารถให้คำปรึกษาต่อประชาชนในร้านยา

2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Prostate gland, Voiding dysfunctions, Hormonal and menopause therapies