ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on the Medical Management for EENT Disorders”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on the Medical Management for EENT Disorders”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-07-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ     View location Map
วันที่จัดการประชุม 23 กรกฎาคม 2560 -
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ เภสัชกรชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเกี่ยวกับทางตา หู คอ จมูก (Eye Ear Nose Throat diseases) เป็นโรคที่พบบ่อยในชุมชน ซึ่งมีโอกาสพบในทุกช่วงอายุของประชาชน เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับโรค ยา และแนวทางการรักษาโรคทางตา หู คอ จมูก ที่ทันสมัย โรคที่มีปัญหาอาทิเช่น โรคเกี่ยวกับตา มีภาวะโรคหรืออาการที่ผิดปกติ โรคด้านหูหรือภาวะผิดปกติของหูส่งผลต่อการทรงตัว ความผิดปกติทางเดินหายใจส่วนบนส่งผลต่อการนอนกรนรบกวนคุณภาพชีวิต และการใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับโรคระบบทางตา หู คอ จมูก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านภาวะการนอนกรน ด้านการเสียความสมดุลการทรงตัว โรคทางตา โดยนำความรู้ใช้ในการให้คำปรึกษาต่อประชาชนในร้านยา

2. เพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะให้กับเภสัชกรชุมชน ด้านการใช้ยารักษาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Eye Diseases, Obstructive Sleep Apnea and Snoring, Vertigo, Asthma and COPD