ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on the Medical Management for EENT Disorders”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update on the Medical Management for EENT Disorders”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-07-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ     View location Map
วันที่จัดการประชุม 23 กรกฎาคม 2560 -
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ เภสัชกรชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเกี่ยวกับทางตา หู คอ จมูก (Eye Ear Nose Throat diseases) เป็นโรคที่พบบ่อยในชุมชน ซึ่งมีโอกาสพบในทุกช่วงอายุของประชาชน เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับโรค ยา และแนวทางการรักษาโรคทางตา หู คอ จมูก ที่ทันสมัย โรคที่มีปัญหาอาทิเช่น โรคเกี่ยวกับตา มีภาวะโรคหรืออาการที่ผิดปกติ โรคด้านหูหรือภาวะผิดปกติของหูส่งผลต่อการทรงตัว ความผิดปกติทางเดินหายใจส่วนบนส่งผลต่อการนอนกรนรบกวนคุณภาพชีวิต และการใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับโรคระบบทางตา หู คอ จมูก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านภาวะการนอนกรน ด้านการเสียความสมดุลการทรงตัว โรคทางตา โดยนำความรู้ใช้ในการให้คำปรึกษาต่อประชาชนในร้านยา

2. เพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะให้กับเภสัชกรชุมชน ด้านการใช้ยารักษาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Eye Diseases, Obstructive Sleep Apnea and Snoring, Vertigo, Asthma and COPD