ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการ“Herbal and Nutrition Management for Chronic Kidney Diseases”
การประชุมวิชาการ“Herbal and Nutrition Management for Chronic Kidney Diseases”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-06-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 25 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์  250 บาท  เภสัชกรสนใจทั่วไป  700 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเรื้อรังมีอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะโรคไต เป็นปัญหาด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพของสาธารณสุขประเทศไทย ปัญหาของโรคไตมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ปัญหาจากการใช้ ยา สมุนไพร หรือสาเหตุจากโรคอื่นๆ ซึ่งเภสัชกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ โภชนาการบำบัดมีความเกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน บำบัดและรักษาโรค เภสัชกรชุมชนจึงควรเพิ่มศักยภาพการจัดการเกี่ยวกับโรคไตโดยเพิ่มเติมความรู้ ด้านการใช้ยา ด้านอาหารและโภชนาการอย่างเหมาะสมและถูกต้องสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะ เพื่อสร้างประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการที่ร้านยาในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกร มีความรู้ ทักษะแบบบูรณาการที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านยา สมุนไพร แนะนำและวางแผนจัดการด้านยาในผู้ป่วยแต่ละราย
2. เภสัชกรสามารถวางแผนการให้บริการผู้ป่วยที่มาขอคำปรึกษา อาหาร โภชนาการ ด้านสุขภาพอย่างถูกตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับคนผู้ป่วยโรคไตในร้านยา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ