ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการเรื่อง“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายร้านยาคุณภาพ”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-010-06-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร  
วันที่จัดการประชุม 04 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จำนวน 65 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 78,080 คน ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ เอชไอวีและมีชีวิตอยู่ 54,765 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส 33,498 คน โดยในปี 2559 คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,298 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 1,248 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.5) จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในปี 2559 พบว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3,624 คน ซึ่งตรวจพบเป็นซิฟิลิส 481 คน (ร้อยละ 13.27) หนองในเทียม 486 คน (13.41) หนองใน 433 คน (11.95) แผลริมอ่อน 73 คน (2.02) กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 4 คน (0.11) เริมที่อวัยวะเพศ 393 คน (ร้อยละ10.85) หูดหงอนไก่ 474 คน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1,338 คน
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จึงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ต่อไป โดยการดำเนินงานมีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข เครือข่ายร้านขายยาและกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ และหลักในการดำเนินงานแบบ RRTTR สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานกำหนด

2. เพื่อสร้างระบบและขยายการดำเนินงานในหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิให้มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์