ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

เรื่อง “Practical Points: for Empiricing Antibiotic for Community Pharmacists ”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์      View location Map
วันที่จัดการประชุม 28 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนิสิตฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างพร่ำเพรื่อเป็นปัญหาสำคัญที่เภสัชกรพบเห็นเป็นประจำ และยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการใช้ยาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน จากการทบทวนสาเหตุของการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างพร่ำเพรื่อ คือ ผู้ป่วยเรียกร้องที่จะใช้ยาต้านจุลชีพเมื่อมีอาการเพียงเล็กน้อย จึงทำให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพเกินความจำเป็น ตัวอย่างเช่น การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนอกจากไม่เกิดประโยชน์ ยังก่อให้เกิดโทษ ได้แก่ อันตรายจากผลข้างเคียงของยา ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษาประชาชน ในการใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างสมเหตุสมผล
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามหลักฐานทาง วิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ