ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ"เภสัชกรชุมชนยุคใหม่บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  The Money Coach" ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
รหัสกิจกรรม
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา     View location Map
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ 750 บาท  เภสัชกรที่สนใจ 950 บาท  ผู้ติดตาม /ผู้สนใจทั่วไป 1,100 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (ต้องแต่งกายชุดนิสิตในวันงาน) 550 บาท 
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคมโดยรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตธรรมดาใหม่และดิจิตัลเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีมากขึ้น การบริหารจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพทำได้ยากยิ่งขึ้น
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เภสัชกรชุมชนได้อัพเดตเนื้อหาวิชาการ พบปะแลกเปลี่ยนงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ส่งเสริม ทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และจัดนิทรรศการวิชาการให้ความรู้ด้านยาใหม่ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิต กระบวนควบคุมคุณภาพยา อันส่งถึงภาพลักษณ์ มาตรฐานการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) มั่นใจได้ว่าสามารถนำยาที่มีคุณภาพ ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (Good. Pharmacy Practice : หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ด้านยา ให้กับเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
ยาใหม่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ