ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ"เภสัชกรชุมชนยุคใหม่บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  The Money Coach" ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-027-11-2565
สถานที่จัดการประชุม https://zoom.us/webinar/register/WN_1P_difoAStOsowIEsMbqVg     View location Map
วันที่จัดการประชุม 24 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวินิจฉัยรอยโรคจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ผิวหนังสำหรับเภสัชกรชุมชน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและจ่ายยาปฎิชีวนะให้เหมาะสม
คำสำคัญ