ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการเรื่อง “One Day skin expert”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์   
วันที่จัดการประชุม 14 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนิสิตฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
โรคผิวหนังเป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในร้านขายยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิว และ ผิวแพ้ จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนังพบว่าสองโรคนี้เป็นโรคที่ทำให้คนไข้มาทำการรักษาที่สถาบัน โรคผิวหนัง สองอันดับแรก
สิว ในทางการแพทย์ ถือเป็นโรคๆ หนึ่ง แม้ไม่ส่งผล ร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่ถือว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก จากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกของผู้ทีเป็นสิว ในเชิงอารมณ์ ส่งผล ในเกิด ความรู้สึกซึมเศร้าพอๆกับ ผู้ที่เป็นโรคลมชัก หรือหอบหืด ดังนั้น จึงถือว่าเป็นโรคที่ส่งผล กระทบอย่างมากต่อด้านอารมณ์ และกระตุ้นให้ผู้ป่วยแสวงหาการรักษาด้วยตนเอง หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก็ตาม
ผิวแพ้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในเด็กเล็กอาจต้องทำให้หยุดเรียน ส่งผลต่อ พ่อแม่หรือผู้ดูแล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น หากได้รับการดูแลและคำแนะนำที่ถูกต้องจะทำให้ลดโอกาสการเป็นซ้ำ หรือลดระยะเวลาในการเป็นให้น้อยลง
ร้านขายยา ถือว่าเป็นการให้บริการด้านสุขภาพที่คำแนะนำเรื่องการใช้และรักษา ที่จะพบผู้ป่วย หากการใช้ยาได้ถูกต้องตรงกับการวินิจฉัยแล้วนั้น นอกจากจะส่งผลในเรื่องความน่าเชื่อถือต่อตัวเภสัชกรเอง แล้ว ยังลดการปัญหาการใช้ยาตามมา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการลดการใช้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็น การใช้ยาฮอร์โมนเกินความจำเป็น เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เภสัชกรให้มีความรู้ความเข้าใจและนำองค์ความรู้ที่มีเพื่อการบริการประชาชน เรื่อง
ผิวซึ่งพบบ่อย
2. ลดปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็น และโอกาสการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ