ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-020-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 21 กันยายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะจากการถูกละเมิดทางเพศ การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน การใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด ซึ่งการให้การคำปรึกษาด้านสุขภาพ การให้คำแนะนำและส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของเภสัชกรชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เภสัชกรชุมชน โดยเฉพาะเภสัชกรในร้านยาต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถตอบคำถามต่างๆของประชาชนเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน
คำสำคัญ
ยาคุมฉุกเฉิน