*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการ “The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease and Kidney Disease”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
25 สิงหาคม 2562 4.5  2002-2-000-011-08-2562
การประชุมวิชาการ "ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ"
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
24 กรกฎาคม 2562 3.5  2002-2-000-010-07-2562
การประชุมงิชาการ"Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases"
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
21 กรกฎาคม 2562 4.5  2002-2-000-009-07-2562
การประชุมวิชการเรื่อง “Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer”
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
23 มิถุนายน 2562 4.5  2002-2-000-006-06-2562
การประชุมวิชาการ การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)
ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
16 มิถุนายน 2562 3.25  2002-2-000-008-06-2562
การประชุมวิชาการเรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ รัชดาภิเษก
26 พฤษภาคม 2562 4.5  2002-2-000-005-05-2562
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
17 มีนาคม 2562 5.25  2002-2-000-004-03-2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
03 มีนาคม 2562 2002-2-000-003-03-2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
17 กุมภาพันธ์ 2562 5.5  2002-2-000-002-02-2562
การประชุมวิชาการ“Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
27 มกราคม 2562 4.5  2002-2-000-001-01-2562