*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม  2563 เรื่อง"Essential Skills for Home Pharmaceutical Care and Refilling a Prescription" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการเรื่อง The Next Transition of Community Pharmacy Services Management in Thailand
24 พฤศจิกายน 2562 2002-2-000-016-11-2562
การประชุมวิชาการเรื่อง "Update on Herbal Medicine and Cannabis"
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
27 ตุลาคม 2562 4.5  2002-2-000-015-10-2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer"
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
22 กันยายน 2562 4.5  2002-2-000-012-09-2562
การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา(NCDs Management in Community Pharmacy) และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
18 กันยายน 2562 2002-2-000-013-09-2562
การประชุมวิชาการ “The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease and Kidney Disease”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
25 สิงหาคม 2562 4.5  2002-2-000-011-08-2562
การประชุมวิชาการ "ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ"
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
24 กรกฎาคม 2562 3.5  2002-2-000-010-07-2562
การประชุมงิชาการ"Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases"
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
21 กรกฎาคม 2562 4.5  2002-2-000-009-07-2562
การประชุมวิชการเรื่อง “Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer”
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
23 มิถุนายน 2562 4.5  2002-2-000-006-06-2562
การประชุมวิชาการ การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)
ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
16 มิถุนายน 2562 3.25  2002-2-000-008-06-2562
การประชุมวิชาการเรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ รัชดาภิเษก
26 พฤษภาคม 2562 4.5  2002-2-000-005-05-2562
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
17 มีนาคม 2562 5.25  2002-2-000-004-03-2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
03 มีนาคม 2562 2002-2-000-003-03-2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
17 กุมภาพันธ์ 2562 5.5  2002-2-000-002-02-2562
การประชุมวิชาการ“Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
27 มกราคม 2562 4.5  2002-2-000-001-01-2562