*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
01 มีนาคม 2563
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
19 มกราคม 2563 4.5  2002-2-000-002-01-2563