*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *

คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระที่ 10 ปี พ.ศ. 2562-2564