*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2562 เรื่อง"Update on Herbal Medicine and Cannabis" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระที่ 10 ปี พ.ศ. 2562-2564