*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระที่ 10 ปี พ.ศ. 2562-2564