ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาปี 2560 : วันที่  16 กรกฎาคม 2560  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 2559-2561

อุปนายก คนที่ 1ภญ.ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ

นายกสมาคม ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติอุปนายก คนที่ 2ภญ.ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์

กรรมการ ภญ.สุดา สวาทสุต

เลขานุการสมาคม ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

เหรัญญิกสมาคมภญ.ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์

กรรมการ ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม

ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

กรรมการภญ.สุวิมล วรเกษมสุข

กรรมการภก.จรัญวิทย์ แซ่พัว

กรรมการภก.รศ.ดร.สมลักษณ์ คงเมือง

กรรมการภก.รัตนชัย รัตนโคตร

กรรมการภก.เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา