สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 


 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตร งานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน ในการอบรมระยะสั้น ทักษะงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน และประชุมวิชาการเรื่อง ไร้กังวลเรื่องดื้อยาเภสัชกรจ่ายยาตามขั้นตอน ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท

(ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเภสัชกรชุมชน เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชน” สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด
 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Challenging points in divergent pain and infectious disease ” วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 7 Landmark Hotel (อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 4-6) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น และเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม 2558

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
| รายละเอียด 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 
 
 


 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมที่ สภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-590-1877, 02-5902439

รายละเอียด PDF | DOCX


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
กฎหมาย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา

 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช 2557

 

ประกาศ กรมสรรพกร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 119


 


 

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พ.ร.บ. 2510 โดย ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com