สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ติดต่อรับเอกสารที่ Thailand.cpa@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขที่อยู่ 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดประชุมชี้แจง “ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน ของเภสัชกรชุมชน ตามระเบียบการใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุม เรื่อง “Goal to be Allergy Expert Drugstore” ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล สนับสนุนโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด
  
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 


 
 
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมที่ สภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-590-1877, 02-5902439

รายละเอียด PDF | DOCX


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
กฎหมาย
 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556

 

ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการขายยา ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา

 

 

แนวทางการใช้ยาบรรเทาอาการหวัด ในร้านยาอย่างสมเหตุผล ฉบับปี 2558

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา

 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช 2557

 

ประกาศ กรมสรรพกร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 119


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com