สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ติดต่อรับเอกสารที่ Thailand.cpa@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขที่อยู่ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง โดยร้านยาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “Updated โภชนเภสัชภัณฑ์ในแง่หลักฐานเชิงประจักษ์, ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และการบริหารจัดการร้านยาให้ยั่งยืน” วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ 6 หน่วยกิต : รหัสกิจกรรม 2002-2-000-018-10-2559

รายละเอียด และลงทะเบียนทางโทรสาร
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ในหัวข้อเรื่อง "ภาพลักษณ์ใหม่ของงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน (New Image of Community Pharmacy)"

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (ระหว่างสุขุมวิท ซอย 11-13)

รายละเอียด และลงทะเบียนทางโทรสาร
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 


 
 
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
กฎหมาย
 

ธุรกิจก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล โดย กรมสรรพากร

- Presentation

- คู่มือภาษีอากรสำหรับร้านขายยา


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน


 

"ระบบคุณภาพในร้านยา" โดย ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ


 

บันทึกการประชุม ชี้แจงทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน ของเภสัชกรชุมชน ตามระเบียบการใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชมวีดีโอย้อนหลัง

เอกสารประกอบการบรรยาย

- การพัฒนาคุณภาพบริการร้านขายยา โดยใช้กฎกระทรวง GPP
- การจัดทำบัญชีฯ และเงื่อนไขการขายยาในร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา
- แนวทางการควบคุมการกระจายยา ที่มีความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม


 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา

 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com