สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ติดต่อรับเอกสารที่ Thailand.cpa@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขที่อยู่ 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ และชมรมเภสัชกร จ.ชลบุรี ขอเชิญประชุมให้ความรู้เรื่อง “การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด และ จัดโครงการให้ความรู้ด้านการคุมกำเนิด ผ่านร้านขายยา” วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม อิมพีเรียล พัทยา จ. ชลบุรี

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง บุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สนับสนุนโดย บริษัท บีเอ็ลฮั้ว จำกัด

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด
  
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 


 
 
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมที่ สภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-590-1877, 02-5902439

รายละเอียด PDF | DOCX


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
กฎหมาย
 

บันทึกการประชุม ชี้แจงทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน ของเภสัชกรชุมชน ตามระเบียบการใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชมวีดีโอย้อนหลัง

เอกสารประกอบการบรรยาย

- การพัฒนาคุณภาพบริการร้านขายยา โดยใช้กฎกระทรวง GPP
- การจัดทำบัญชีฯ และเงื่อนไขการขายยาในร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา
- แนวทางการควบคุมการกระจายยา ที่มีความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม


 

แบบฟอร์มรายงานบัญชียา
- แบบ ข.ย. 9
- แบบ ข.ย. 11
- แบบ ข.ย.13

 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556

 

ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการขายยา ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา

 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com