rolex replica sale rolex replica sale rolex replica replica watches replica watches for men cheap replica watches replica watches replcia watches rolex replica cartier replica rolex replica rolex replica rolex replica rolex replica cheap football kits football shirts england football shirts 70-410 IT exams
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 


 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง Menam Grand ballroom โรงแรม Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside โดยการสนับสนุนของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แผนก เซอร์เวีย 9

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญสมาชิกชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด 
 
 
cheap football shirts replica watches for men swiss rolex replica replica watches england football shirts replica watches
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 
 
 


 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช 2557

 

ประกาศ กรมสรรพกร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 119


 


 

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พ.ร.บ. 2510 โดย ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ


 

อย. เตือนการลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร้านขายยาบางแห่งลักลอบขาย Alprazolam ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนมารตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือให้ท่านกำชับ และเน้นย้ำให้ร้านขายยาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ให้มีความครอบครองหรือขาย Alprazolam มิฉะนั้นผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com